Заява Уповноваженого щодо оприлюдненого відео жорсткого переведення Міхеіла Саакашвілі до тюремної лікарні

11/11/2021 15:22

УКР/ENG

Оприлюднено підтвердження застосування фізичної сили та завдання тілесних ушкоджень громадянину України, Голові Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеілу Саакашвілі співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані.

Відеозапис засвідчує  факт катування та жорстокого поводження з Міхеілом, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Неправомірними діями представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушено статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Практика ЄСПЛ засвідчує, що поводження визнається нелюдським при досягненні навіть мінімального рівня жорстокості виходячи з віку та стану здоров’я постраждалого (справа «Валашінас проти Литви») та таким, що принижує гідність», якщо воно мало на меті викликати у потерпілого почуття страху, муки і меншовартості, а відтак принизити та зневажити (справа «Кудла проти Польщі»). У своїх рішеннях ЄСПЛ наголошує, що забороняється будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, незалежно від обставин справи чи поведінки потерпілого (справа «Лабіта проти Італії» та інші).

Закликаю Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані.

Звертаюся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії ретельно розслідувати обставини порушення його прав на особисту безпеку та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби.

Від грузинської влади вимагаю невідкладного переведення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка відповідає стандартам надання медичної допомоги з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів.

 

STATEMENT by the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Liudmyla Denisova regarding the published video of hard transfer Mikheil Saakashvili to the prison hospital

Recently was published video confirmation of the use of physical force and infliction of bodily harm on a citizen of Ukraine, Chairman of the Executive Committee of the National Reform Council under the President of Ukraine Mikheil Saakashvili by the Special Penitentiary Service during his placement in the hospital at the penitentiary institution in Gldani.

The video shows the torture and ill-treatment of Micheil, a gross violation of Article 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

The misconduct of the Special Penitentiary Service of the Ministry of Justice of Georgia violated Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 1 of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

The case law of the European Court of Human Rights shows that treatment is considered inhuman when even the minimum level of cruelty is reached based on the age and state of health of the victim (Valasinas v. Lithuania) and degrading, if it was intended to cause the victim fear, torment and inferiority, and thus to humiliate and despise (the case of "Kudla v. Poland"). In its decisions, the ECHR emphasizes that any torture or inhuman or degrading treatment or punishment is prohibited, regardless of the circumstances of the case or the victim's conduct (Labita v. Italy and others).

I call on the UN Committee against Torture and the European Committee for the Prevention of Torture or Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to respond to the use of torture against Mikheil Saakashvili, a citizen of Ukraine, during his detention to the hospital at the penitentiary institution in Gldani.

I appeal to thePublic Defender (Ombudsman of Georgia) Nino Lomjaria to carefully investigate the circumstances of the violation of his rights to personal security and protection from torture by the staff of the Special Penitentiary Service.

I demand that the Georgian authorities immediately transfer Mikheil Saakashvili to a hospital that meets the standards of medical care, taking into account all the recommendations of the medical council.