Заява Уповноваженого щодо грубого порушення прав і свобод громадянина України Міхеіла Саакашвілі

09/11/2021 14:42

(УКР./ENG) ЗАЯВА Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо грубого порушення прав і свобод громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ.

Отримала інформацію, що Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Грузія в Україні Георгій Закарашвілі відкликав свою пропозицію у проведенні зустрічі зі мною «з огляду на політичний контекст заяви МЗС України щодо Міхеіла Саакашвілі і необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії».

Під час зустрічі хотіла одержати пояснення щодо порушень права на життя та медичну допомогу й процесуальних прав громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі, затриманого 01 жовтня 2021 року та поміщеного до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у 2 справах, які тривають з 2014 року.

Міхеїл голодує вже 40 днів, з 06 листопада відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 08 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я.

Вчорашні дії грузинської влади щодо примусового переведення Міхеіла до пенітенціарного медичного закладу пpи установi виконання покарань № 18 м. Глдані загострили ситуацію, яка сьогодні загрожує його життю і здоров’ю.

Зі слів Омбудсмана Грузії, через супротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії. Ув’язнені в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Міхеіла, які чутно в його камері.

Дії грузинської влади та перебування Міхеіла Саакашвілі в таких умовах є порушенням статтей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

Медичний заклад пpи установi виконання покарань № 18 м. Глдані не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів та через відсутність необхідного медичного обладнання не може забезпечити належне проведення реанімаційних заходів і лікування. Це підтверджується і Омбудсманом Грузії.

Перебування у даному медичному закладі не відповідає вимогам статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, тому вимагаю невідкладного поміщення Міхеіла Саакашвілі до лікарні, яка облаштована для надання екстрених реанімаційних заходів та відповідає стандартам надання медичної допомоги таким пацієнтам з урахуванням усіх рекомендацій консиліуму лікарів

Поширення грузинською владою відеоматеріалів про перебування у тюремній камері Міхеіла Саакашвілі без згоди є незаконним втручанням в його особисте право на приватне життя, що є порушенням статті 8 Європейської конвенції про права людини та статті 17 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Рішуче засуджую систематичні та грубі порушення прав і свобод громадянина України Міхеіла Саакашвілі посадовими особами Грузії та закликаю іноземні держави та міжнародні правозахисні організації невідкладно відреагувати на такі дії грузинської влади і висловити вимогу відновити його права.

Очікую пояснень Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Грузія в Україні Георгія Закарашвілі як офіційного представника Республіки Грузія щодо фактів катувань, жорстокого поводження та порушення основоположних прав і свобод громадянина України Міхеіла Саакашвілі грузинською владою.

STATEMENT by the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Liudmyla Denisova on gross Violation of the Rights and Freedoms of a Citizen of Ukraine, Chairman of the Executive Committee of the National Reform Council of Ukraine MIKHEIL SAAKASHVILI

I received information that the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Georgia to Ukraine Georgy Zakarashvili withdrew his proposal to hold a meeting with me «given the political context of the Ukrainian Foreign Ministry's statement on Mikheil Saakashvili and the need for further consultations with the Georgian Foreign Ministry».

During this meeting, I wanted to receive explanations on violations of the Right to life and medical care and procedural Rights of a Citizen of Ukraine, Chairman of the Executive Committee of the National Reform Council of Ukraine under the President of Ukraine Mikheil Saakashvili, detained on October 1, 2021 and imprisoned by Georgian courts in 2018 and court proceedings in 2 more cases, which have been going on since 2014.

Micheil has been on hunger strike for 40 days and has refused to take medication, vitamins and maintenance drugs since November 6. According to the results of the medical examination on November 8, the doctors' council confirmed the critical condition of his health.

Yesterday's actions of the Georgian authorities to forcibly transfer Mikheil to a penitentiary hospital at the penitentiary institution № 18 m. Gldani aggravated the situation, which today threatens his life and health.

According to the Georgian Ombudsman, Mikheil Saakashvili was injured by the Georgian Special Penitentiary Service because of his opposition to his detention. Prisoners in № 18 use verbal aggression and threatening shouts against Michael, which can be heard in his cell.

The actions of the Georgian authorities and Mikheil Saakashvili's stay in such circumstances violate Articles 2 and 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

The medical institution at the penitentiary institution № 18 m. Gldani does not meet the recommendations of the medical council and due to the lack of necessary medical equipment can not ensure proper resuscitation and treatment. This is confirmed by the Ombudsman of Georgia.

The stay in this medical facility does not meet the requirements of Article 22 of the Minimum Standard Rules for the Treatment of Prisoners, so I demand the immediate placement of Mikheil Saakashvili in a hospital equipped for emergency resuscitation and meets the standards of medical care for such patients, taking into account all recommendations of the medical council.

The Georgian government's distribution of videos of Mikheil Saakashvili's imprisonment without his consent is an unlawful interference with his personal right to privacy, in violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

I strongly condemn the systematic and gross violations of the rights and freedoms of Mikheil Saakashvili, a citizen of Ukraine, by Georgian officials, and call on foreign states and international human rights organizations to respond immediately to such actions by the Georgian authorities and demand their rights restored.

I look forward to the explanations of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Georgia to Ukraine Georgy Zakarashvili as the official representative of the Republic of Georgia on the facts of torture, ill-treatment and violation of fundamental rights and freedoms of Mikheil Saakashvili by the Georgian authorities.