ЗАЯВА Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо порушення конституційних прав і свобод громадянина України, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ (УКР/ENG)

29/10/2021 20:14

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова за підсумками проведеного 27.10.2021 року виїзного моніторингу дотримання конституційних прав і свобод громадянина України, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ в пенітенціарній установі № 12 м. Руставі, Республіка Грузія висловлює рішучий протест у зв’язку з відмовою грузинської влади надати йому медичну допомогу в цивільній лікарні, а також наявністю грубих порушень його процесуальних прав.

1 жовтня 2021 року громадянина України МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ було затримано в Грузії і поміщено в пенітенціарну установу № 12 м. Руставі на підставі вироків грузинських судів 2018 року, якими МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ заочно засудили «за перевищення посадових повноважень» під час здійснення ним Президентських повноважень у 2005-2006 роках. При цьому кримінальне переслідування  МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ було розпочато у 2014 році після закінчення президентського терміну.

Судовий розгляд у інших двох кримінальних справах, які були порушені ще у 2014 році відбувається з явним порушенням процесуальних прав. Зокрема, судові засідання не призначаються вже другий місяць, а клопотання адвокатів та особисто МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ, який хоче і бажає публічного розгляду цих справ, в яких він вважає себе невинним, про призначення судових засідань судом ігноруються і не розглядаються.

Такі дії судової влади Грузії є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий і публічний розгляд, а також  розгляд справи упродовж розумного строку, але не протягом 8 років.

Відразу, після затримання  МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, який не згоден з винесеними щодо нього обвинувальними вироками без його особистої присутності в грузинських судах, в знак протесту оголосив голодування, яке триває вже 29 днів. 

За станом його здоров’я щоденно спостерігає лише лікар-терапевт пенітенціарного закладу, інших вузькопрофільних спеціалістів немає. 

Є наявні порушення його прав на зв’язок із зовнішнім світом та свободу віросповідання.

МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ обмежений у праві спілкуватися з рідними та близькими через заборону керівництва пенітенціарного закладу користуватися телефоном. Також йому не дозволено спілкуватися із обраним ним священнослужителем, що є порушенням статті 41 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями.

За час перебування в пенітенціарній установі він 4 рази пережив критичні стани, двічі йому проводили переливання крові.

Лише на 19-й день голодування група з шести лікарів відвідала МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ у в’язниці. За рекомендацією консиліуму після огляду рекомендовано перевести його в цивільну клініку для інтенсивного спостереження.

На виконання цієї рекомендації Міністерством юстиції Грузії запропоновано перевести МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ в пенітенціарний медичний заклад при установі виконання покарань № 18, що є неприйнятним з огляду на відсутність кваліфікованих лікарів та обладнання, а також існування загрози життю від кримінальних ув’язнених в цьому закладі.

23.10.2021 булo проведено чергове медичне обстеження спеціальним консиліумом. Bисновок, виданий мультифункціональною групою лікарів у зв’язку зі спеціальними медичними потребами МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ, передбачає проведення певних медичних процедур, що, на жаль, неможливо у закладі № 12.

Зі слів Народного захисника Грузії НІНО ЛОМДЖАРІЇ, представники Офісу якої перевірили пенітенціарний медичний заклад пpи установi виконання покарань № 18, за підсумками зробили висновок про неможливість надати в ній необхідну медичну допомогу МІХЕІЛУ СААКАШВІЛІ через відсутність належної інфраструктури (обладнання для МРТ, комп’ютерної томографії) та лікаря-реаніматолога. 

27.10.2021 під час відвідування Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою пенітенціарної установи № 12 м. Руставі МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ виглядав блідим та виснаженим, йому було важко говорити. Він втратив вже 14 кілограмів ваги. МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ попросив сприяння Уповноваженого у переведенні до цивільної лікарні, де міг би почуватися у безпеці та одержувати всю необхідну медичну допомогу згідно із медичними показаннями.

Ввечері цього ж дня МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ через свого адвоката, а пізніше через свою матір ГІУЛІ АЛАСАНІЯ, які відвідували його у в’язниці № 12, повідомив, що він відмовився від будь-якої медичної допомоги, спрямованої на полегшення процесу голодування. Таке рішення було прийнято ним як протест проти  відмови  Грузії  на  в’їзд  його українського адвоката ЄВГЕНА ГРУШОВЦЯ.

Він також наголосив на необхідності в терміновому порядку надати йому можливість скористатися процесуальними правами, а також, щоб кімнаті для побачень повернули первісний вигляд, де він зможе вільно говорити з будь-яким особами, які його відвідують, та обмінюватись письмовими нотатками.

29.10.2021 МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ через своїх адвокатів, які відвідували його у в’язниці № 12, повідомив, що він перериває співпрацю з консиліумом лікарів і з цього часу не буде приймати ліків, що полегшують голодування, і не здаватиме аналізів через те, що досі грузинська влада не врахувала головної рекомендації консиліуму – перевести його на госпіталізацію до міської клініки.

Утримання у таких умовах МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, слід переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Тюремні лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо кваліфікований персонал.

Hенадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Такі дії грузинської влади очевидно є катуванням і способом позбавлення громадянина України, голови виконавчого комітету Національної ради реформ УкраїниМІХЕІЛА СААКАШВІЛІ  права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році.

Грузинська влада повинна негайно припинити грубі порушення прав людини МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України МІХЕІЛА СААКАШВІЛІ та зажадати від грузинської влади відновити його права.
___________________________

The Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Liudmyla Denisova following the monitoring results of the observance of constitutional rights and freedoms of Ukrainian citizen, Chairman of the Executive Committee of the National Reform Council of Ukraine MIKHEIL SAAKASHVILI conducted on October 27, 2021 at the penitentiary facility № 12 in Rustavi, Georgia, expresses strong protest due to the refusal by Georgian authorities to provide him with medical care in a civilian hospital, as well as gross violations of his procedural rights.

On October 1, 2021, citizen of Ukraine MIKHEIL SAAKASHVILI was detained in Georgia and placed into penitentiary facility № 12 in Rustavi due to the court verdicts of 2018, by which MIKHEIL SAAKASHVILI had been convicted in absentia «for abuse of authority» during his presidential term in office in 2005-2006. At the same time, the criminal prosecution of MIKHEIL SAAKASHVILI began in 2014 after the end of his presidential term.

The trial in other two criminal cases, which were initiated in 2014, is carried out with obvious violation of procedural rights. In particular, court hearings have not been scheduled for two months. Petitions of lawyers and personally of MIKHEIL SAAKASHVILI, who wants to have public hearing of these cases in which he pleads not guilty, on the appointment of court hearings, have been ignored and not considered by court.

Such actions by the Georgian judiciary violate Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which guarantees the right to a fair and public hearing and to hear the case within a reasonable time, but not for 8 years.

Immediately after his detention, MIKHEIL SAAKASHVILI, who disagreed with the convictions against him without his personal presence in Georgian courts, went on a hunger strike in protest, which is now in its 29th day.

His condition is monitored daily only by a doctor-therapist of a penitentiary facility; there are no other specialized specialists.

There are obvious violations of his rights to communicate with the outside world and freedom of religion.

MIKHEIL SAAKASHVILI is restricted in his right to communicate with his relatives and friends due to the ban by the management of the penitentiary facility from the use of phone. He is also not allowed to communicate with his chosen priest in violation of Article 41 of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.

During his stay in the penitentiary, he experienced critical conditions 4 times and received blood transfusions twice.

Only on the 19th day of the hunger strike the group of six doctors visited MIKHEIL SAAKASHVILI at the detention facility. Upon the recommendation of concilium following the examination of MIKHEIL SAAKASHVILI, he was recommended to be moved to a civilian hospital for intensive care.

In pursuance of this recommendation, the Ministry of Justice of Georgia suggested to transfer MIKHEIL SAAKASHVILI to a penitentiary medical institution at the penitentiary facility № 18, which is unacceptable due to the lack of qualified doctors and equipment, as well as threat to his life from criminal prisoners at that facility.

On October 23, 2021 a regular medical examination was conducted by a special concilium. The conclusion issued by a multifunctional group of doctors in connection with MIKHEIL SAAKASHVILI special medical needs provides for certain medical procedures, which, unfortunately, are impossible to deliver at the facility № 12.

According to the Public Defender of Georgia NINO LOMJARIA, whose representatives inspected the medical institution at the penitentiary facility №18, it was impossible to provide necessary medical care for MIKHEIL SAAKASHVILI due to lack of proper infrastructure (MRI equipment, computed tomography) and resuscitator doctor.

During visit conducted by the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Liudmyla Denisova to the penitentiary № 12 in Rustavi on October 27, 2021, MICHAEL SAAKASHVILI looked pale and exhausted, it was difficult for him to speak. He has already lost 14 kilograms of weight. MICHAEL SAAKASHVILI asked for assistance of the Ukrainian Parliament Commissioner for human rights to be transferred to a civilian hospital, where he could feel safe and receive all necessary medical care in accordance with medical indications.

On the evening of October 27, 2021, MIKHEIL SAAKASHVILI, through his lawyer and later through his mother, GIULI ALASANIA, who visited him in prison № 12, reported that he had decided to refuse any medical care to mitigate the hunger strike. The decision came in protest of Georgia's refusal to allow his Ukrainian lawyer, IIEVHEN HRUSHOVETS to enter Georgia. He also stressed the need to give him the opportunity to exercise his procedural rights as a matter of urgency, and to restore the meeting room to its original condition, where he could speak freely with anyone who visits him and exchange written notes.

On October 29, 2021, MIKHEIL SAAKASHVILI, through his lawyers who visited him in prison № 12, announced that he suspended his cooperation with the medical concilium and would no longer take medicine to mitigate the hunger strike and would not take tests, because Georgian authorities have not taken into account the main recommendation of the concilium – to transfer him to a city hospital.

Detention of MIKHEIL SAAKASHVILI in such conditions is a violation of Article 22 of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, which provides that sick prisoners who require specialized treatment are to be transferred to specialized institutions or to civil hospitals. Prison hospitals must have the equipment, facilities and medicines necessary for the proper medical care and treatment of patients, as well as sufficiently qualified staff.

The lack of medical care violates the guaranteed rules provided by Article 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Such actions of the Georgian authorities are obviously torture and a way to deprive the citizen of Ukraine, Chairman of the Executive Committee of the National Reform Council of Ukraine MIKHEIL SAAKASHVILI of the right to life, in violation of Articles 6, 7, 9, 14, 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights ratified by Georgia in 2002.

The Georgian authorities must immediately stop gross human rights’ violations of MIKHEIL SAAKASHVILI.

Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights Liudmyla Denisova calls on foreign states and international organizations to strongly condemn the actions of officials of the Republic of Georgia who violate the rights of Ukrainian citizen MIKHEIL SAAKASHVILI and demand that the Georgian authorities restore his rights.