Інформація про підрозділ

Департамент моніторингу процесуальних прав

Основні завдання Департаменту

Забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням процесуальних прав людини і громадянина.

Проведення правової експертизи нормативно-правових актів щодо відповідності міжнародним стандартам у сфері процесуальних прав, а також моніторингу рішень міжнародних судових інстанцій.

 

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

Здійснює моніторинг дотримання прав і свобод людини і громадянина в кримінальному, цивільному та адміністративному процесах, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення  прав і свобод людини.

За дорученням Уповноваженого здійснює представництво інтересів громадян у випадках та порядку, встановлених законодавством України, забезпечує присутність на засіданнях судів усіх інстанцій, і зокрема на закритих судових засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено закритим.

Бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого, проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України.

Готує проекти подань до державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форм власності та їх посадових і службових осіб щодо усунення виявлених та запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина.

Розробляє відповідно до доручення Уповноваженого законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідні для запобігання порушенням процесуальних прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню, забезпечує супроводження їх на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях її комітетів.

Розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Розглядає звернення громадян, листи державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, і зокрема з виїздом на місце, з питань, що належать до компетенції Департаменту, здійснює провадження у справах про порушення прав людини в порядку, визначеному Уповноваженим.

Розглядає депутатські запити і звернення, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Забезпечує надання інформаційних повідомлень щодо дотримання процесуальних прав для висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

Готує матеріали про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого або представника Уповноваженого, відповідальність за які передбачена статтею 188-40 КУпАП, у випадку ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, а також іншого порушення Закону України «Про доступ до судових рішень», відповідальність за які передбачена частиною шостою статті 212-3 КУпАП, та здійснює супровід цих матеріалів у суді.

Надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі прав людини і громадянина.

Організовує та бере участь у перевірках стану дотримання прав людини і громадянина державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Здійснює в установленому порядку прийом громадян.

Забезпечує в межах компетенції діяльність Консультативної ради при Уповноваженому та координаційних рад за відповідними напрямами.

Бере участь в організації та проведенні просвітницьких, навчальних заходів, нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, залучає для їх проведення науковців, фахівців, незалежних експертів.

Надає в межах компетенції методичну та консультативну допомогу працівникам Секретаріату, які здійснюють регіональне представництво, та регіональним координаторам взаємодії з громадськістю.

Забезпечує взаємодію і співпрацю з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями, надає пропозиції щодо підготовки та готує проекти договорів, угод, меморандумів щодо співпраці з ними з питань, що відносяться до компетенції Департамент.

Забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Секретаріату щодо поточного стану дотримання процесуальних прав.

Здійснює інші функції, що випливають з покладених на Департамент завдань.

 

Права Департаменту

Запитувати, ознайомлюватися з документами та отримувати їх копії від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб, і зокрема органів прокуратури, судових органів, включаючи справи, які  перебувають у судах.

Залучати до участі у вивченні окремих питань дотримання процесуальних прав людини науковців, міжнародних експертів, представників державних органів  та органів місцевого самоврядування.

Проводити, без попереднього повідомлення про час та мету, перевірки з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Вимагати невідкладного прийому посадовими особами державних органів і органів місцевого самоврядування, керівниками громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, правоохоронних та судових органів з питань дотримання прав людини і громадянина.

Вимагати від посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності щодо дотримання прав людини визначення спеціалістів для участі в проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків.

Вимагати від посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства надання усних або письмових пояснень обставин, які перевіряються у справі про порушення процесуальних прав або у справі про адміністративне правопорушення.

Оформлювати матеріали про адміністративне правопорушення, складати та підписувати протоколи про адміністративні правопорушення, забезпечувати супровід цих матеріалів у суді за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого, відповідальність за які передбачена статтею 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ненадання доступу до судового рішення або матеріалів справи за заявою особи, іншого порушення Закону України «Про доступ до судових рішень», відповідальність за які передбачена частиною шостою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Здійснювати аудіозапис, проводити фото- та відеофіксацію під час проведення моніторингів, перевірок.

За дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, зокрема перед правоохоронними та судовими органами, питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки.

Використовувати державні, і зокрема урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату.

Брати участь у нарадах, семінарах, конференціях, «круглих столах», симпозіумах та інших заходах з питань дотримання процесуальних прав, що проводяться в Секретаріаті, та за дорученням Уповноваженого – у заходах, що проводяться в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями.

Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.