Інформація про підрозділ

 

 Інформація про Департамент реалізації національного превентивного механізму

Основні завдання Департаменту

 • Забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням права на захист від катувань та іншого жорстокого, нелюдського або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (далі - неналежне поводження) відповідно до вимог Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.
 • Забезпечення в межах повноважень моніторингу дотримання прав на належне утримання, стану дотримання прав людини і громадянина в місцях, що перебувають під юрисдикцією та контролем державних органів, в яких утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені волі (будь-яка форма утримання під вартою чи тюремного ув'язнення або поміщення особи в державне чи приватне місце утримання під вартою, яке ця особа не має права самовільно залишити, за наказом будь-якого судового, адміністративного чи іншого органу) за розпорядженням державного органу чи за його вказівкою, або з його відома чи мовчазної згоди.
 • Забезпечення поновлення порушених прав людини і громадянина.

 

   Департамент відповідно до покладеного на нього завдання:

 • Організовує та здійснює систематичні (планові та позапланові) інспектування місць, визначених у частині 8 статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (далі - об’єкти контролю), з метою моніторингу дотримання прав осіб, які утримуються (перебувають) в цих місцях, зокрема права на захист від неналежного поводження. Надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення прав і свобод людини.
 • Залучає до проведення інспектувань об’єктів контролю представників громадських та міжнародних організацій.
 • За дорученням Уповноваженого здійснює заходи щодо ефективного реагування на порушення права на захист від неналежного поводження.
 • Аналізує стан дотримання прав людини в об’єктах контролю, здійснює підготовку аналітично-інформаційних матеріалів з питань неналежного поводження та вносить пропозиції Уповноваженому для відповідного реагування.
 • Здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам, спрямованим на дотримання прав осіб, які тримаються в об’єктах контролю.
 • Здійснює експертний аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів, з питань що належать до компетенції Департаменту.
 • Готує в межах компетенції пропозиції щодо розроблення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що стосуються захисту від катувань та іншого жорстокого, нелюдського або таких, що принижують гідність, видів поводження.
 • Бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого, проектів конституційних подань Уповноваженого,
 • Готує проекти подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, листів Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Вносить пропозиції щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням права на захист від неналежного поводження або сприяння поновленню прав.
 • Розглядає звернення громадян, листи державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, і зокрема з виїздом на місце, з питань, що належать до компетенції Управління, здійснює провадження у справах про порушення прав людини в порядку, визначеному Уповноваженим.
 • Розглядає депутатські запити і звернення, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • У разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого ініціює процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • У межах функцій Департаменту за дорученням Уповноваженого співпрацює з державними органами та органами місцевого самоврядування, їх консультативно-дорадчими органами, з неурядовими організаціями у сфері попередження та протидії порушенням права на захист від неналежного поводження.
 • Забезпечує своєчасну та якісну підготовку матеріалів за результатами діяльності Департаменту, а також інформаційних повідомлень для їх розміщення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

 

Права Департаменту 

 • Безперешкодно відвідувати без попередження про час і мету, без обмеження в часі, об’єкти контролю, пересуватися територією цих об’єктів, здійснювати аудіо та відеозапис та поширювати отриману інформацію, ознайомлюватися із звітністю, і зокрема із статистичною, подавати усні або письмові запити, перевіряти дотримання законодавства, вимагати негайного припинення протиправних дій (бездіяльності) посадових і службових осіб об’єктів контролю, ознайомлюватися з особовими справами (іншою документацією) осіб, які в них утримуються (перебувають), іншими документами тощо, спілкуватися з будь-якими працівниками об’єктів інспектування та особами, які в них перебувають (зокрема на умовах анонімності).
 • Запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи та матеріали) від державних органів, зокрема органів прокуратури, та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб.
 • Залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання права на захист від неналежного поводження представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, і зокрема іноземних, а також працівників державних органів, органів місцевого самоврядування.
 • Вимагати від посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню інспектувань щодо дотримання прав людини у підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, надання спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків.
 • Запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення права на захист від неналежного поводження.
 • Порушувати перед керівниками державних органів та органів місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки.
 • Ознайомлюватися з документами, і зокрема з документами з обмеженим доступом, отримувати їх копії в державних органах, зокрема органах прокуратури, та органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, включаючи справи, які перебувають в судах.
 • Здійснювати фото- та відеофіксацію, проводити аудіозапис під час проведення перевірок,  складання протоколів про адміністративні правопорушення.
 • Уповноважені посадові особи Департаменту відповідно до норм адміністративного законодавства та з передбачених законодавством підстав мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання      законних    вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого.
 • Використовувати державні, зокрема урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату.
 • Брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання права на захист від неналежного поводження, що проводяться в Секретаріаті, та за дорученням Уповноваженого - у заходах, що проводяться в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, підприємствах, установах, організаціях.

Структура департаменту

 • Департамент очолює директор, якого в установленому порядку, призначає на посаду і звільняє з посади Уповноважений.
 • На посаду директора Департаменту призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста) за спеціальністю в галузі права або іншими спеціальностями, які відповідають напряму діяльності Департаменту, з досвідом роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років, вільно володіє державною мовою.
 • Директор Департаменту безпосередньо підпорядкований Уповноваженому та Керівнику Секретаріату.
 • Директор Департаменту має заступників відповідно до штатного розпису Секретаріату. У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту згідно з наказом Керівника Секретаріату
 • Директор Департаменту:
 • Здійснює керівництво і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань і здійснення ним функцій, передбачених цим положенням, організацію роботи працівників Департаменту, дотримання ними виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.
 • Надає пропозиції щодо розподілу обов'язків між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, що входять до складу Департаменту, визначає ступінь відповідальності кожного, контролює їх роботу.
 • У межах своєї компетенції дає письмові та усні доручення, що є обов’язковими для виконання працівниками Департаменту.
 • Розробляє Положення про Департамент, погоджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту.
 • Подає відповідно до законодавства пропозиції Уповноваженому та Керівнику Секретаріату про призначення, звільнення та переведення працівників Департаменту, а також відповідні надбавки і доплати, заохочення, присвоєння їм рангів державних службовців, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Департаменту, вживає необхідні заходи щодо підвищення їхньої кваліфікації.
 • Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил етичної поведінки, законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції.
 • Забезпечує виконання єдиного порядку опрацювання документів в Департаменті згідно з інструкцією про діловодство Секретаріату; візує проекти листів та документів, що подаються на підпис Уповноваженому, Керівнику Секретаріату, представнику Уповноваженого.
 • Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту звернень громадян, народних депутатів України, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, державних органів та органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів звернень.
 • Підписує листи (запити) до державних органів та органів місцевого самоврядування (крім Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, державних органів зі спеціальним статусом, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних і міст Києва та Севастополя державних адміністрацій, Національного антикорупційного бюро України), і зокрема органів прокуратури України (крім Генерального прокурора України, його заступників, регіональних прокуратур, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), органів судової влади (крім Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих та апеляційних судів), керівників громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій з питань, які належать до компетенції Департаменту, а також листи особам, які звернулися до Уповноваженого, про відкриття провадження за їхніми зверненнями;
 • Складає та підписує протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого за статтею 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • За дорученням Уповноваженого бере участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України, круглих столах, семінарах, міжвідомчих робочих групах, нарадах та інших заходах.
 • Забезпечує взаємодію Секретаріату з питань, що належать до компетенції Департаменту, з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями з питань.
 • За дорученням Уповноваженого або Керівника Секретаріату представляє його інтереси з питань, що належать до його повноважень, в державних органах та органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, підприємствах, установах, організаціях.
 • Проводить та бере участь у нарадах з питань, що стосуються діяльності Департаменту.
 • За дорученням керівництва безперешкодно і без попереднього узгодження, без повідомлення про час та мету відвідує державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також отримує відомості щодо з’ясування обставин подій за відкритим провадженням та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • Виконує інші доручення Уповноваженого, представника Уповноваженого та Керівника Секретаріату.