Запобігання та протидія дискримінації

13/05/2014 15:23

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості

Доповідь ЄКРН по Україні (четвертий цикл моніторингу), 21 лютого 2012

Комітет з ліквідації расової дискримінації

Заключні зауваження Комітету з ліквідації расової дискримінації, Україна, CERD/C/UKR/CO/19-21, 14 вересня 2011

 

Комітет ООН з прав людини

Заключні зауваження комітету ООН з прав людини, Україна, CCPR/C/UKR/CO/7, 22 серпня 2013

Зокрема:

8. Держава-учасниця має вдосконалити анти-дискримінаційне законодавство для забезпечення адекватного захисту проти дискримінації згідно з Пактом та іншими міжнародними стандартами прав людини. Держава-учасниця має в явному вигляді прописати сексуальну орієнтацію та ґендерну ідентичність серед заборонених підстав для дискримінації та забезпечити жертв дискримінації ефективними та відповідними засобами юридичного захисту, беручи до уваги загальний коментар Комітету №. 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, para. 16). Вона також має забезпечити, щоби відповідальні за дискримінацію несли адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність у відповідних випадках.

10. Беручи до уваги різноманітність моральних та культурних традицій в різних країнах, Комітет підкреслює, що всі держави-учасниці завжди мають відповідати принципам універсальності прав людини та не-дискримінації. Держава-учасниця має заявити чітко і офіційно, що вона не толерує жодних форм соціальної стигматизації гомосексуальності, бісексуальності та транссекуальності, мови ворожнечі або дискримінації або насильства проти людей через їх сексуальну орієнтацію та ґендерну ідентичність. Держава-учасниця має забезпечити ефективний захист ЛГБТ-особам та забезпечити розслідування, кримінальне переслідування та покарання за будь-який акт насильства, мотивований сексуальною орієнтацією або ґендерною ідентичністю жертви. Вона також має здійснити всі необхідні заходи для гарантування практичного застосування права на свободу вираження та мирних зібрань ЛГБТ-особам і захисникам їх прав. Держава-учасниця має переглянути наказ №60 та інші закони та підзаконні акти, щоби забезпечити наступне: (1) примусове утримання осіб, які потребують зміни (корекції) статі в психіатричних закладах на протязі 45 днів має бути замінено на менш інвазивні заходи; (2) будь-яке медичне лікування має проводитися в найкращих інтересах особи з її/його згоди, має бути обмежено до медичних процедур, які є абсолютно необхідними і має бути адаптовано до її/його побажань, спеціальних медичних потреб і ситуацій; (3) будь-які образливі або непропорційні вимоги до юридичного визнання зміни статі мають бути скасовані. І нарешті, Комітет закликає державу-учасницю не допустити ухвалення двох законопроектів про «пропаганду гомосексуалізму».

11. Держава-учасниця має збільшити зусилля для протидії мові ворожнечі та расистським нападам, в тому числі, шляхом започаткування інформаційно-просвітницьких кампаній для заохочення до поваги до прав людини та толерантності до різноманіття. Держава-учасниця також має збільшити зусилля для забезпечення ретельного розслідування звинувачень в злочинах на ґрунті ненависті, для кримінального переслідування винних згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу, для застосування належних санкцій у випадках визнання їх винними, та адекватної компенсації жертвам.

12. Держава-учасник має збільшити зусилля для протидії дискримінації ромів. Вона має створити всі необхідні умови для їх інтеграції в суспільство і рівного доступу до соціальних послуг, медичної допомоги, зайнятості та забезпечення житлом. Держава-учасниця має усунути будь-які перешкоди, включно з адміністративними, для забезпечення ромів будь-якими особистими документами, включно із свідоцтвом про народження, які є необхідними для доступу до їх базових прав. Вона має виділити достатні ресурси для ефективного впровадження стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини.

19. Комітет повторює попередні рекомендації (CCPR/C/UKR/CO/6, para. 12) та наголошує на тому, що альтернативна служба має бути доступна для всіх осіб, які свідомо відмовляються від служби, незалежно від природи їх переконань (релігійні та нерелігійні переконання, засновані на совісті) і обґрунтовують свою відмову, і що альтернативна служба має не бути каральною або дискримінаційною ані за змістом, ані за тривалістю у порівнянні з військовою службою.

 

Комітет ООН з економічних соціальних і культурних прав

Заключні зауваження Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав, Україна, E/C.12/UKR/CO/5, 4 січня 2008

Зокрема:

33.Комітет рекомендує державі-­стороні розглянути питання прийняття всебічного законодавства проти дискримінації, внести зміни до Кримінального кодексу, вклю­чити до нього статті про злочини за расовими мотивами, провести підготовку суддів, працівників прокуратури та міліції для суворого застосування цих норм, і надати у своєму наступному звіті докладну інформацію­ за рік про кількість і природу випадків расової дискримінації та насильства, про кримінальне покарання винних і про захист і допомогу, надану свідкам і жертвам.

34.Комітет рекомендує державі-­стороні вжити невідкладних заходів (наприклад, скасувати адміністративне мито та бю­рократичні вимоги) для одержання ромами особистих документів, необхідних для працевлаштування, доступу до медичної допомоги, освіти та інших економічних, соціальних і культурних прав.

37.Комітет рекомендує державі-­стороні вжити дієвих заходів для боротьби з дискримінацією­ ромів у сфері працевлаштування та активізувати зусилля для зменшення безробіття серед ромів шляхом здійснення спеціальних заходів, таких як професійне навчання, фінансове заохочення роботодавців і допомога циганам у відкритті власного бізнесу. Комітет пропонує державі-­стороні вклю­чити до свого наступного періодичного звіту оновлену статистичну інформацію­ щодо працевлаштування ромів, а також відомості щодо конкретних заходів, вжитих для створення можливостей працевлаштування ромів

40.Комітет рекомендує державі-­стороні вжити термінових заходів для забезпечення права на вільне створення профспілок і вступу до них, для запобігання утиску членів і лідерів незалежних профспілок і для покарання винних у такому утиску, гарантувати різноманітність й рівність профспілок у законодавчих документах та на практиці.

47.Комітет закликає державу-­сторону виділити достатні кошти на виконання Державної програми з переселення та інтеграції раніше депортованих осіб і гарантувати раніше депортованим особам рівний доступ до придатних земельних ділянок і задовільних житлових умов, а також до ефективних заходів одержання землі та житла. Комітет також рекомендує державі-­стороні продовжити прийняття законопроекту про виплату компенсацій раніше депортованим особам. Держава-­сторона має розглянути питання про скасування нещодавно прийнятого закону, за яким особам, що самовільно захопили землю­, загрожує декілька років ув’язнення. Держава також має забезпечити кримським татарам законний захист власності та доступ до базової інфраструктури, вклю­чаю­чи безпечне водопостачання, електрику, газ, опалення, вивіз сміття та дороги.

48.Комітет закликає державу-­сторону активізувати діяльність задля розвитку інфраструктури в ромських селищах за допомогою­ соціальних житлових програм, аби усі роми мали доступ до задовільного та доступного житла, а також до базової інфраструктури, вклю­чаю­чи безпечне водопостачання, електрику, газ, опалення, вивіз сміття та дороги. Держава-­сторона має забезпечити надання задовільного альтернативного житла у випадках насильницького виселення, відповідно до Загального Коментаря Комітету № 7 (1997), і вклю­чити до свого наступного звіту докладні статистичні дані за роками про кількість насильницьких виселень.

53.Комітет рекомендує державі-­стороні збільшити фінансування суспільної системи освіти та вжити заходів для збільшення заробітної плати вчителям, вклю­чаю­чи вчителів мов меншин та вчителів, що спеціалізую­ться на викладанні української та російської мов іноземцям.

54.Комітет рекомендує державі-­стороні затвердити спеціальні заходи, вклю­чаю­чи субсидії на підручники та інші засоби навчання, з метою­ підвищення відвідуваності ромськими дітьми дошкільних установ, початкових і середніх шкіл, організувати боротьбу з дискримінацією­ учнів-­циганів, сприяти їхньому прийому до загальноосвітніх шкіл і класів, підвищувати в ромських родинах свідомість щодо важливості освіти, у тому числі для дівчат, і створити додаткові українсько та російськомовні класи для учнів-­ромів.

59.Комітет, зазначаю­чи, що відповідно до основного документу держави-­сторони, тільки українці вважаю­ться корінною­ етнічною­ групою­, закликає державу-­сторону визнати право на самоідентифікацію­ для всіх етнічних груп в Україні, а також їхнє право на збереження, захист та розвиток своєї культурної спадщини

 

Рада ООН з прав людини

Рекоменадції, отримані та прийняті Україною в рамках другого циклу Універсального періодичного огляду, A/HRC/22/7, 20 грудня 2012 р.

Зокрема рекомендації щодо:

- посилення діяльності, спрямованої на запобігання та протидію дискримніації (№№ 59, 61-64, 67, 74, 136);

- прийняття комплексного антидискримінаційного законодавства (№№ 20, 26-28, 30, 55, 56, 66);

- посилення інституційних механізмів запобігання та протидії дискримінації (№№ 38, 60, 65);

- ефективне розслідування та притягнення до відповідальності за злочини на ґрунті ненависті (№№ 105, 107);

- забезпечення прав осіб з інвалідністю (№№ 16, 43, 133, 134);

- забезпечення прав національних меншин, зокрема кримських татар (№№ 139-141);

- забезпечення використання мов національних меншин, у т.ч. в сфері освіти (№№ 111, 137-138);

- недопущення дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності (№№ 24, 69);

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у громадсько-політичній сфері (№ 54);

- забезпечення комплексного підходу до запобігання та викорінення всіх форм насильства щодо жінок та насильства в сім’ї (№№ 76,77,78).