Рівність прав та можливостей жінок і чоловіків

13/05/2014 15:29

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок

Заключні зауваження Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок, Україна, CEDAW/C/UKR/CO/7, 28 січня 2010

 

Комітет ООН з прав людини

Заключні зауваження комітету ООН з прав людини, Україна, CCPR/C/UKR/CO/7, 22 серпня 2013

Зокрема:

9. Держава-учасник має інтенсифікувати свої зусилля для отримання справедливого представництва жінок в Парламенті та на найвищих рівнях уряду протягом визначеного періоду часу, включно з тимчасовими спеціальними заходами для втілення положень Пакту. Вона має ухвалити державну програму для рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та інших заходів, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності, та ефективно втілити її в життя.

14. Держава-учасниця має зміцнити зусилля для попередження та протидії всім формам домашнього насильства, включно з ухваленням нового закону про попередження домашнього насильства і забезпечення його ефективного впровадження. Вона також має спростити процедуру скарг від жертв, забезпечення їх ретельного розслідування, кримінального переслідування винних і покарання за допомоги відповідних санкцій та забезпечити всім жертвам, включно з дітьми, доступ до ефективних заходів юридичного реагування та засобів захисту, включно з достатнім числом притулків по всій країні. Держава-учасниця також має забезпечити відповідне навчання  співробітників правоохоронних органів, медичних та соціальних працівників для реагування на випадки домашнього насильства. Інформаційно-просвітницькі кампанії мають продовжуватися для широкого інформування громадян.

 

Комітет ООН з економічних соціальних і культурних прав

Заключні зауваження Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав, Україна, E/C.12/UKR/CO/5, 4 січня 2008

Зокрема:

35.Комітет рекомендує державі-­стороні затвердити тимчасові спеціальні заходи для збільшення представництва жінок у парламенті, уряді та на вищих державних посадах. Одним з таких заходів може бути, наприклад, введення до Закону про політичні партії мінімальні квоти для висування жінок-­кандидатів.

36. Комітет рекомендує державі-­стороні провести підготовку суддів, інспекторів контролю­ над умовами праці та працівників державної служби зайнятості задля суворого застосування Закону про рівні права й можливості для чоловіків і жінок і виправленого Кодексу праці з метою­ боротьби з ґендерною­ дискримінацією­ в державному та приватному секторах, зокрема, на етапі працевлаштування, провести просвітницькі кампанії для роботодавців, працівників і широкого загалу, забезпечити накладення штрафів та інших відповідних санкцій на роботодавців, що проявляю­ть дискримінацію­ стосовно жінок, і доступ жертв такої дискримінації до ефективних засобів захисту, вклю­чаю­чи компенсацію­. Комітет закликає державу-­сторону розвивати можливості для професійного навчання та перепідготовки безробітних жінок і жінок, що займаю­ться низькооплачуваною­ роботою­.

42. Комітет закликає державу-­сторону продовжити прийняття норм Кримінального кодексу щодо домашнього насильства; розглянути видалення із Закону України «Про запобігання насильства в родині» норм про «віктимне поводження»; організувати обов’язкову підготовку суддів, працівників прокуратури та міліції для суворого застосування норм, пов’язаних з домашнім насильством; інтенсифікувати зусилля для збільшення місткості існую­чих тимчасових притулків та соціально-­медичних реабілітаційних центрів для жертв домашнього насильства й побудувати нові, забезпечити, аби такі центри та допомога були доступні також особам, старшим 35 років; прийняти реабілітаційні програми для осіб, які вчинили насильство; і надати в наступному звіті оновлені дані про кількість і природу випадків домашнього насильства, кримінальних покараннях і санкціях, накладених на осіб, що вчинили таке насильство.